Информация  за  Администратора  на  личните  данни:

СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ БЪЛГАРСКИ  ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“, ЕИК  201505908 със седалище  и  адрес  на управление  гр. София, рСредец, ул. Георги  Сава  Раковски   99, ет. 6, ап. офис  29, интернет  сайт: https://farmunion.bg/, e-mail: farmunionbg@gmail.com. Ви  предоставя  информация, относно  вида, целта, основанието  и начина, по който  се събират, обработват, съхраняват  и разкриват  лични  данни.

Информация  относно  компетентния  надзорен  орган

1. Наименование: Комисия  за защита  на личните данни
2. Седалище  и адрес  на управление: гр. София  1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”   2
3. Данни  за  кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”   2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб  сайт: www.cpdp.bg

Какви  Ваши  лични данни  обработваме?

 Личните данни, които обработваме във връзка с предоставяне на услугите ни, в изпълнение на договорните ни отношения, са следните: 
• Име, презиме и фамилия; 
• ЕГН; 
• Контакти: електронна поща, адрес и телефон; 
• Адрес: постоянен или настоящ; дата на издаване и изтичане, орган, издал документа, гражданство; 
• Банкова информация: номер на банкова сметка за извършване на разплащания; 
• Видеообраз – заснемане по време на официални мероприятия, организирани от или с помощта на „БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“. 

На  какво  основание обработваме  Вашите  лични данни?

Обработването на Вашите данни, предоставени лично или чрез представител, е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор и в изпълнение на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679), както и за целите на доказване на претенция, за установяване, упражняване или защита на легитимни интереси – чл. 6, пар. 1, буква „е“. 

В случай на желание от Ваша страна за получаване на новини за събития, обучения, кампании и др., с организатор „БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“ или негови партньори, по изрично посочен от Вас комуникационен канал, (директен маркетинг) обработваме Вашите данни на основание свободно дадено информирано съгласие по чл. 6, пар.1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679. 

За  какви  цели ще използваме  Вашите  данни?

Предоставените от Вас или Ваш представител лични данни ще бъдат използвани за целите на: 

• Участието Ви в дейността и органите на Сдружението; 
• Участието Ви в организирани от Сдружението семинари, обучения, конференции, работни групи, пътувания в чужбина; 
• Подпомагането Ви при изпълнение на проекти – бъдещи и настоящи;  
• Финансово-счетоводна отчетност; 
• Изпълнение на други функции, възложени от закон или договорни отношения; 
• Директен дигитален маркетинг.

С  кого можем  да  споделяме  Вашите лични  данни?

БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните лица: 

• Държавни и общински органи, агенции, институции и други компетентни органи, както и юридически лица, в рамките на техните правомощия (Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен Фонд Земеделие, общински контролни органи, съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като НАП, ОДЗ, БАБХ, АВ, АГКК, КЗП, КЗК, РДНСК, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, министерства, дирекции, нотариуси и др.); 
• Доставчици на услуги (консултанти, експерти, вещи лица, адвокати, пощенски оператори, счетоводители и др.). При сключване на договори за техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита; 
Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др. 

 

За  какъв  срок  съхраняваме  Вашите  лични  данни?

„БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“ по правило, преустановява пълната обработка на Вашите лични данни, за изброените цели, след прекратяване на отношенията ни, но не ги изтрива преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. Данните се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото (2 години). 

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба, или ако нормативен акт ни вменява да ги съхраняваме.

Данните Ви, предоставени за целите на дигиталния маркетинг, се изтриват незабавно – след получено искане за оттегляне на съгласие за обработка на данни за тази конкретна цел. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни 

При спазване на българското и европейското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“: 

• да получите достъп до Вашите личните данни, които „БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“ обработва, и да получите копие от тях; 

• при непълнота или неточност на данните, които „БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ“ обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани; 

• да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; 

• да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните; 

• в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена; 

• в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание; 

• да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на личните данни (ДК-2022-БФС-01) на нашия уебсайт (https://farmunion.bg/).