Членство


Вие сами определяте до каква степен искате да участвате в управлението и дейностите, докато в същия момент можете да се възползвате от всички ползи, които съюзът предлага.

Същност


Български фермерски съюз има за цел да обедини целия агросектор, като намира най-добрите практики, с които всеки един земеделец да бъде задоволен. Затова всеки един член е поканен да присъства на срещите на управителния съвет, на които е свободен да споделя идеи и да взима решения за бъдещите дейности на съюза. Всяко мнение и обратна връзка се взимат под внимание. На база зародилите се казуси и откритите проблеми по време на тези срещи, БФС изготвя различни становища и участва в различни работни срещи. Всяка от дейностите се коментира с членовете, за да сме сигурни, че това, което правим, е от полза на всеки земеделец, подкрепящ нашите идеи и практики.
Ако сте член, силно вярващ в нашата задача и сте готов да заемете допълнителен ангажимент, вие можете да създадете областна структура(ако вече няма такава) и да представлявате съюза в района. Ако сте избран да участвате в самото управление, вече имате ангажимент да се включвате на срещите на съвета.


Индивидуално членство


Член може да бъде:
  • физически и/или юридически лица, извършващи земеделски дейности или следните дейности.
  • извършващи земеделски дейности или следните дейности: Растениевъдство; животновъдство; хранителна промишленост, преработка u съхранение; търговия на дребно и едро; данъчна лицензионна политика и контрол; гори, дърводобив и преработка; гъбарство и трюфели; рибарство и аквакултури; притежание, стопанисване и ползване на земеделски земи; коопериране и сдружаване; екология и агроекология; биологично производство; други политики, пряко и непряко свързани с интересите на членовете и сектора като цяло., в това число и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
  • Същите следва да приемат Устава и да са желаещи да работят за постигане целите на Съюза;

Условия за членство:

  1. Попълнете молба за членство - за физическо или юридическо лице
  2. Попълнете декларация за информирано съгласие 
  3. Изпратете ни подписаните молба и декларация на имейл - contact@farmunion.bg или се свързвате с наш представител на телефон +359 (0) 899 853 953, за да уточните кандидатурата.


Колективно членство


Mоже да бъде всяко юридическо лице регистрирано по:
  • Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за Кооперациите, друг специализиран закон, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос;
Следват да отговарят на следните изисквания:
  • да обединяват най-малко седем броя физически лица и/или юридически лица,
  • Извършващи земеделски дейности или следните дейности: растениевъдство; животновъдство; хранителна промишленост, преработка u съхранение; търговия на дребно и едро; данъчна лицензионна политика и контрол; гори, дърводобив и преработка; гъбарство и трюфели; рибарство и аквакултури; притежание, стопанисване и ползване на земеделски земи; коопериране и сдружаване; екология и агроекология; биологично производство; други политики, пряко и непряко свързани с интересите на членовете и сектора като цяло., в това число и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
  • Същите следва да приемат Устава и да са желаещи да работят за постигане целите на Съюза;Асоцииран член

Могат да бъдат физически или юридически лица, които могат да участват в работата на съюза , като се възползват от структурата и услугите му. Асоциираните членове имат съвещателен глас в работата на Общото събрание, като представители на същите не могат да бъдат избирани в състава на органите на Съюза.


Почетно членство

Почетните членове са избрани видни обществени фигури от България или други страни със съществен принос в постигане целите на Съюза;


Заявка за членство