Съветнически пакет - "Инвестиции в технологична и екологична модернизация"


 
1
Подкрепата е насочена към придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството.
Български фермерски съюз предлага съветнически услуги във връзка с мярката "Инвестиции в технологична и екологична модернизация". Ние изпълняваме всички нужни стъпки, за да можете да се възползвате от най-голямата възможна инвестиция по програмата.
 

Размер на финансирането

50% от инвестицията

До 1 000 000 лв.

Допустими разходи

 

 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за превенция на екстремни
прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване,
засушаване;
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и съоръжения за подготовка на
растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване,
сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч.
системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт –
електрокари, мотокари, газокари и др;
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и
оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и
оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за
компостиране, метанизация;
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за
животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано
хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни
кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на
животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на
микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други
машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи
компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Доставка и монтаж на ФВЕЦ за производство на електроенергия за собствено
потребление;
 • Трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни и самоходни товарачи (челни и телескопични). (дава се приоритет на проекти, които не включват този разход);
 • Закупуване на системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за
събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази
по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански
продукти (за растениевъдството - за събиране, обработка и анализ, отдалечен
контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми,
състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за
проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене,
продуктивност, и др.);
 • Доставка и монтаж на машини/оборудване/съоръжения за третиране на
животински и растителен торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти
течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за
сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен
оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи
ремаркета и цистерни за течна торова маса;

Допустими кандидати

Изисквания и допълнителна информация

 • Кандидатите да са регистрирани земеделски производители за настояща и предходна година (приоритет за история);
 • Без изискване за минимален СПО;
 • Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане;
 • Не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите;
 • Приоритет за био-производители, млади земеделски стопани - финансов критерий според стойността на проекта и размер на финансово състояние на КП;
 • Минимална стойност на БФП – 30 000 лв.;
 • Максимална стойност на БФП – 1 000 000 лв.;
 • Надежден партньор по тази мярка е ИРИ Трейд, от които може да закупите пълна гама от машини и оборудване;
 • Членовете на Български фермерски съюз могат да се възползват от специални членски преференции;

Свържете се с нас!
Заявете желание за консултация и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.