Съветнически пакет - Директни плащания


Кампания 2024


Български фермерски съюз предлага консултации за прилагане на всички интервенции под формата на директни плащания, за които може да се кандидатства за кампания 2024. Земеделските стопани могат да се възползват от нашите услуги, за да се регистрират и съответно да се възползват от една от най-актуалните услуги на системата, а именно да се подават онлайн заявление за директни плащания чрез системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ СЕУ).


Защо?


 

Към настоящия момент всеки земеделски стопанин може да се възползва от услугите на
общинските служби по земеделие по местонахождения на стопанствата им, което е
безплатно. Бихте могли и сами да заявите площите и/или животните си в системата за
електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ СЕУ) , което също е безплатно,
като се изисква да притежавате квалифициран електронен подпис, необходим за
електронно подаване на заявление за подпомагане. Ако търсите специално внимание,
съобразено с вашето време и желаете да работите с екип от професионалист с
дългогодишен опит, доказали се в сферата, ние предлагаме съветническия пакет –
Директни плащания, структуриран в максимална степен спрямо вашите нужди и
възможности, като се цели в най-голяма степен да се получи информация за всички
възможни и допустими за неговото стопанство подпомагания на интервенции под
формата на директни плащания.

 

Нашият процес


 
 1. Подаване на заявка чрез сайта - регистриране за получаване на
  индивидуална оферта за изготвяне и електронно подаване на заявление за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания.
 2.  След подаване на заявка от Ваша страна, наш експерт ще се свърже с Вас за уточняване на параметрите на вашето земеделското стопанство (размер на площите в декари, местоположение на парцелите, вид на отглежданите културите, вид и брой животни)
 3. След преглед и анализ на данните за Вашето стопанство ще получите индивидуална
  оферта за вашето стопанство.
 4. Нашият екип очертава площите и/или въвежда броя животни, определя интервенциите,
  по които може да кандидатствате и Ви изготвя справка за наклоните на всеки един от
  очертаните парцели;
 5. Екипът също така Ви изготвя бюджетиране, което е индивидуално, според възможните
  интервенции, за които можете да кандидатствате под формата на директни плащания.
 6. Презентират Ви се възможностите за получаване на субсидии и условията за
  изпълнението на всяка една интервенция.
 

Какво включва пакета:


 
1. Определяне на параметрите на стопанството
 • Проверка на изискванията за активен фермер;
 • Определяне на площта на стопанството по видове НТП - обработваеми земи (ОЗ), трайни насаждения (ТН) и постоянно затревени площи (ПЗП);
 • Определяне на стандартите – ДЗЕС и ЗИУ, които трябва да се спазват, в зависимост от вида на НТП и специфичните наклони на терена на всеки парцел (БЗС), с описание на конкретните условия за спазване;
 • Определяне на броя и видовете животни в стопанството, които могат да бъдат подпомагани;
 • Поети многогодишни ангажименти по мерките по Агроекология;
 • Биологично земеделие;
 • Оценка на вече засетите/засадените площи и план на стопанството за целите на диверсификация на културите;
 • 2. Определяне на пакет интервенци под формата на директни плащания и изготвяне на финансов план;
  • Определяне на интервенциите, под формата на директни плащания, които могат да бъдат заявени за подпомагане – за площи и за животни;
  • Определяне на размера на подпомагането по отделните интервенции и формиране на бюджет от субсидии;
  • Комбинация на интервенциите под формата на директни плащания;
  • Преходна национална помощ;
  3. Очертаване на земеделските площи за подпомагане
  Подтеми:
  • Посещение на терен в стопанството;
  • Определяне на допълнителни площи, в слой „Физически блокове“, за които фермерите имат налично правно основание;
   


  Заяви пакет
  Заявете пакет и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.