Пакет DNSH


 
 

 

Оценка, съгласно принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ - DNSH


Извършване на оценка, съгласно принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ за целите на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ):

 • Извършване на скрининг на стопанството и определяне на моментното състояние спрямо екологичните цели:
 • Определяне на параметрите на инвестицията, които могат да доведат до значителна вреда;
 • Анализ на жизнения цикъл; 
 • Оценка по принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ в контекста на кандидатстване с проект по ПВУ.
 

Съдържание на пакета:


 
1. Скрининг на стопанството за целите на кандидастване по ПВУ
Извършване на скрининг на стопанството и определяне на моментното състояние;
2. Определяне на параметрите на инвестицията, които могат да доведат до значителна вреда.
 • Определяне на параметрите на инвестицията;
 • Анализ за прилагане на принципа за „не нанасяне на значителни вреди“;
3. Анализ на жизнения цикъл на инвестицията.
В зависимост от вида и размера на стопанството и инвестицията се прави оценка на преките и първичните непреки въздействия на дадената инвестиция през целия жизнен цикъл на инвестицията и продуктите от нея в контекста на стопанството:
 • Пряко въздействие;
 • Първични непреки въздействия;
4. Оценка по принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ в контекста на кандидастване с проект по ПВУ
 • Оценка по принципа за „ненанасяне на значителна вреда“;
 • Преценка и защита на инвестицията/проекта, според типа на инвестицията;
 • Проектът няма никакво или има незначително предвидимо въздействие;
 • Проектът се проследява в качеството му на подкрепяща цел;
 • Проектът „допринася съществено“
 • За приключване на оценката е необходимо земеделския стопанин да представи решение на компетентен орган за спазване на националното екологично законодателство.
 

 

В случай, че оценката докаже, че планираните инвестиции в стопанството не могат да бъдат подкрепени по ПВУ, тъй като не може да се подкрепят или извършват икономически дейности, които нанасят значителни вреди на която и да било екологична цел се прави предложение за промяна на проекта/инвестицията.

 


Заяви пакет
Заявете пакет и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.