Съветнически пакет - инвестиции


План за възстановяване и устойчивост


Основната цел на национален план за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.

По Плана могат да кандидатстват практически всички земедески стопани или предприятия, в зависимост от естеството на дейността или проекта. 

Разгледайте по-долу основните мерки и възможности, и се свържете с нас за повече информация и консултация.

Основни мерки:


1
Подкрепата е насочена към придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване, използването на ресурсите. Стимулират се цифрови решения и автоматизация, и роботизация на производства.
Допустими кандидати: Земеделски стопани или организации на производители /микро, макро или средни предприятия/.
Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи, като минималният размер е 30 000 лв., а максималния 1 млн. лв. без ДДС.
Надежден партньор по тази мярка е ИРИ Трейд, от които може да закупите пълна гама от машини и оборудване.
Какво може да се финансира?
 • Съхраняваne на животински и растителен торов отпадък, минерални торове;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни изтчници(ВЕЙ) за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • Преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • Прилагане на прецизно земеделие;
 • Автоматизиране и роботизиране на производствените процеси;
 • Превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления;
 • Мобилни кланични пунктове;
 • Закупуване на софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти;
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни;
 • Торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни;
 • Косачки,адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножовваляк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
 • Системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.
 • Трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни и самоходни товарачи (челни и телескопични).
 
2
Подкрепата е насочена към стимулиране създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранението на пресни плодове и зеленчуци.
Допустими кандидати са земеделски стопани и организации на производители.
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи, като минималния им размер за 1 проект е 300 000 лв., а максималния 2 346 960 лв. без ДДС.
Какво може да се финансира?
 • Изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка и предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци;
 • Обурудване/съоражения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.);
 • Оборудване/съоражения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.);
 • Прилагане на прецизно земеделие;
 • Техника за транспортиране на продукцията и др.;
 
 

4
Подкрепата за дейности по внедряване на водоспестяващи поливни системи, инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, съоражения за съхранение на вода, сустеми за автоматично напояване, включващи цифрови и роботизирани решения и др.
Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани, които да са микро, макро или средни предприятия.
Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи, като минималният размер е 30 000 лв., а максималния 1 160 000 лв. без ДДС.
Какво може да се финансира?
 • Поливни системи в стопанствата, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
 • Инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на вода;
 • Оборудване/съоражения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
 • Съоражения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
 • Системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
 
3
Подкрепата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД). и по-конкретно - отглеждането на качествени мъжки разплодни животни с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.
Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи, като максималния размер е 750 000 лв. без ДДС.
 
Какво може да се финансира?
 • Изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отлглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоражения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.)
 • Оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
 • Оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
 • Транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.;
 

Стъпки при изпълнение на пакета:


 
1. Определяне на приоритетите и възможностите за финансиране
2. Сключване на договор
3. Разработване и подаване на проектно предложение
4. Консултиране и координиране на изпълнението
5. Съдествие при отчитане
 

 

В случай, че оценката докаже, че планираните инвестиции в стопанството не могат да бъдат подкрепени по ПВУ, тъй като не може да се подкрепят или извършват икономически дейности, които нанасят значителни вреди на която и да било екологична цел, се прави предложение за промяна на проекта/инвестицията.

 


Свържете се с нас!
Заявете желание за консултация и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.