Партньори


Какво се случи?

През месеци март и април Български фермерски съюз проведе Националната информационна кампания на Български фермерски съюз „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“ Програмата се състоеше от три информативни панела: 

1. "Очаквания към старта на Кампания 2023 - възможности и основни предизвикателства за агросектора.";
2. "Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България";
3. "Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ Таксономия – въглеродни кредити";

В тях екстензивно бяха обяснени всички възможности, които са или ще бъдат предоставени на земеделския сектор през 2023 г.

 


Панел 1

В първия панел: „Очаквания към старта на Кампания 2023 - възможности и основни предизвикателства за агросектора“ - Аделина Стоянова(директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм) и Петър Кировски(директор на дирекция „Растениевъдство“, МЗм) се задълбочиха във въпроси като: Как да подадем заявление за подпомагане – Кампания 2023?; Какви интервенции да заявим за подпомагане?; Какви изисквания трябва да спазват земеделските стопани?; Какъв размер на подпомагането ще получат земеделските стопани? – и успешно за Новите интервенции и правила при Кампания 2023.Панел 2

Във втория панел: „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България“ – Елена Иванова(Директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм), Представи всички Нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – Инвестиции за агросектора чрез „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от ПВУ; Очаквани приеми и договориране през 2023 г., крайни срокове за изпълнение на проектите; Демаркациия и допълняемост на инвестиции по ПВУ, ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план, включително контрол.


Панел 3

В третия панел: „Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ Таксономия – въглеродни кредити“ – Николай Вюстен(Български фермерски съюз) направи експертна оценка относно съвместимостта на проектите финансирани по ПВУ с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“ и обясни защо оценката е необходима; в кои случаи се изисква; как се прави; както и представи Съветнически пакет за изготвяне на експертна оценка.


Изтеглете материалите

 
Вземете всички материали от събитието!

За да изтеглите материалите е нужно да предоставите имейл адрес, на които да можем да ги изпратим.